RECEPCIÓ-GYÓGYÁSZAT:
+36 52 360 366

Image Alt
  /  Adatvédelmi Tájékosztató

Adatvédelemi Tájékoztató

A Fundus Invest Kft.

külső adatvédelmi tájékoztatója

 

A Fundus Invest Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló,József Attila u. 5-7. , cégjegyzékszám: 09-09-019876, adószám: 22990136-2-09, telefonszám: Tuba tanya: 21/350-0444, 30/300-2988; Villa Cuvée: 21/350-0222, Hotel Délibáb: 21/350-0777, 52/360-366; Mirage Étterem: 52/898-151, e-mail: info@tubatanya.hu, info@villacuvee.hu, info@hoteldelibab.hu, info@mirage-etterem.hu, önállóan képviseli: Czene Éva ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

  • az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) az info@tubatanya.hu, info@villacuvee.hu, info@hoteldelibab.hu, info@mirage-etterem.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet és arról nyilvántartást vezet.
  • az egyes adatkezelések részletesebb magyarázatai a Belső adatvédelmi szabályzat I. sz. mellékletében találhatók.
  • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
  • adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója fogalmaz meg és amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatközlés történik, úgy az adatközlés címzettje (adatkezelő vagy adatfeldolgozó) a II. sz. mellékletben került megnevezésre.
  • cookie-tájékoztató külön került meghatározásra.
  • az alábbi összefoglalás az Adatkezelő minden adatkezelését tartalmazza, kivéve azokat, amelyek kizárólag az Adatkezelő Munkatársaira vonatkoznak.
Egyszeri információkérés- és adás adatkezelésének összefoglaló táblázata
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve egy szervezet nevében eljáró képviselőt is, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása önkéntes hozzájárulás vagy jogszabályi köt. teljesítése, vagy megállapodáson alapul, vagy jogos érdek vagy jogszabályi kötelezettség, vagy létfontosságú érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, vagy

jogszabályban meghatározott határidőben, vagy

elévülési időben, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, vagy GDPR 6. cikk (1) b) pontja Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érvényességi időtartamban, vagy elfogadás esetén a jogviszony elévüléséig, vagy jogos érdek alapján történő adatkezelés esetén annak megszűnéséig elektronikusan és/vagy papír alapon, jellemzően elektronikusan, manuálisan történik Érintettek

 

Adatkezelő által tett ajánlatkérési felhívással és arra adott ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az Adatkezelő felhívására ajánlat benyújtása és kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás, Adatkezelő jogos érdeke vagy jogi köt. teljesítése Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Elfogadás esetén 8 év, el nem fogadás esetén érvényességi időben, vagy jogszabályban, pályázatban meghatározott határidőben Elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás Megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő, kapcsolattartó adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában elévülési idő vagy

megállapodásban meghatározott időtartam vagy

nem leselejtezhető, így nem törölhető

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyezte Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig, vagy általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése, valamint kapcsolattartás. önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. hozzájárulás visszavonásáig/törlésig

a hozzájáruló nyilatkozatok törlésére a visszavonást követő elévülési idő leteltét követően kerül sor

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett hozzájárásulásában meghatározott cél önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy róla kép-, videó- és/vagy hangfelvétel készüljön lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. érintett kérésére törlésig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Reklamáció/panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése és a kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulással indul meg, de a GDPR 6. cikk (1 bek. c) pontja alapján, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése szerint Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a fogyasztóvédelmi törvény alapján elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Érintetti (ügyfél- és partner) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett azonosítása, vele történő kapcsolattartás, megállapodás teljesítésének nyomonkövetése (ha ez releváns) önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogi köt. teljesítéséhez szükséges vagy jogos érdeken alapul Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki az Adatkezelő Partnere/ügyfele, vagy Partnere/ügyfele kíván lenni, vagy Munkatársa Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart.

Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik érintettek, esetleg partner

 

Érintetti (törzsvendég) nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, kedvezmények nyújtása, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak/törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodáson alapul vagy jogos érdeken alapul (ha az érintett kapcsolattartó/képviselő az Adatkezelővel kötött megállapodásban) Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt (képviselő, kapcsolattartó) is, aki teljesítette a törzsvendéggé válás feltételeit és bekerült az e célt szolgáló nyilvántartásba Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában a törzsvendég szabályzatban meghatározott határidőben, vagy

érintett kérésére törlésig,

adategyeztetés sikertelensége miatt történő törlésig,

érintett halála miatt történő törlésig,

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Adatkezelő a nyilvántartást maradandó értékűnek nyilváníthatja, ezért a benne szereplő adatokat nem lehet törölni.

elektronikusan (papír alapon), manuálisan történik érintettek

 

Rögzített vonalú telefonbeszélgetéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

minőségjavítás, kapcsolattartás nyomonkövetése, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú ügyfélszolgálaton keresztül kíván az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában 6 hónapig, panasz esetén az 1997. évi CLV. törvény alapján 5 évig elektronikusan, automatizáltan érintettek

 

Adatközlés (harmadik személy felé) összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Sajátos cél hozzájárulás, jogi kötelezettség teljesítése, megállapodás, jogos érdek Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő közli harmadik személlyel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Cél megvalósulásáig, vagy elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidő, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik adatbiztonság követelményének és a bizalmasság elvének betartásával Érintettek, adatfeldolgozó, közhiteles nyilvántartás

 

Szobafoglalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szállásfoglalási igény feldolgozása, az adott szállás és az érintett összekapcsolásával a szálláshely lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyre személyes adatainak megadásával szobát foglal lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban no show esetén azonnal törlés, egyébként elévülési időben elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, esetleg Partner (utazási iroda/szervező)

 

Bejelentkezés és a bejelentő lappal/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályoknak történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek, önkéntes hozzájárulás, megállapodás megkötése Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyen személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot/vendég nyilvántartó könyvet tölt ki lásd a bejelentő lapon/vendég nyilvántartó könyvben Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek, Partnerek (utazási iroda, szervező)

 

Adatkezelő által történő szállásfoglalás harmadik személy részére

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

taxi rendelése az érintett számára meghatározott helyre és időpontra, valamint kapcsolattartás az érintettel Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő taxit rendel Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában Elektronikusan, manuálisan Érintett, esetleg Partner

 

Asztalfoglalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik érintettek

 

Táborozással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

célja az érintettek azonosítása, az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultságaik megállapítása, a megállapodás megkötése, a szolgáltatás nyújtása, teljesítése és szükség esetén a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás vagy megállapodás megkötése (GDPR 6. cikk 1. b.)

képviselő/kapcsolattartó adatainak kezelése esetén jogos érdek

Minden természetes személy, akinek adatát az érintett az Adatkezelő számára megadja az Adatkezelő által szervezett táborozással kapcsolatos szolgáltatás(ok) megigénylése vagy szerződés megkötése kapcsán. Érintettek különösen a gyermekek, valamint a gyermekek törvényes képviselői. Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában cél megvalósulásáig vagy 5 évig elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

Egészségi állapottal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

szolgáltatások megfelelő nyújtása az érintett számára és kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki egészségügyi adatot oszt meg az Adatkezelővel lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban elsődlegesen a cél megvalósulásáig, vagy

visszavonásig, de

legfeljebb elévülési időben

elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

A pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy megállapodás, vagy önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Elévüléséig vagy jogszabályban meghatározott határidőben Elektronikusan, manuálisan vagy automatizáltan történik saját nyilvántartásból, érintettektől

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

jogi kötelezettség teljesítése jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek szerint minden természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is, akinek adata az Adatkezelő által kibocsátott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) rákerül (akár közlemény, megjegyzés, stb. rovatba) 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan érintettek, ritkán közhiteles nyilvántartások

 

Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogszabályi kötelezettségek maradéktalan teljesítése, a számla (és azzal egy tekintet alá eső dokumentumok) tárolása a 2007. évi CXXVII. tv. 179. §-a alapján jogi kötelezettség teljesítése (2007. évi CXXVII. tv. 179. §) minden természetes személy, akinek adata az Adatkezelő által befogadott számlára (vagy azzal egy tekintet alá eső számviteli bizonylatra) vagy mellékletére rákerült 2007. évi CXXXVII. tv. 169-170. §-ban és 176.§-ban megfogalmazott adatkategóriák 8 évig papír alapon/elektronikusan, manuálisan számlát kiállító fél

 

Kamerarendszer üzemeltetés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Kameraszabályzatban meghatározott célok, így pl. vagyonvédelem, személy- és testi épség védelme, stb., érintettek azonosítása az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Rögzítéstől számított 8 nap elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

Elektronikus beléptetőkártyás rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, -biztonság az Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki számára az Adatkezelő beléptetéshez jogosító eszközt (pl. kártyát) ad az Adatkezelő Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában a rendszeres belépésre való jogosultság megszűnését követő 180 nappal, alkalmi belépés esetén (vendégkártya kiadása esetén) a távozástól számított 1 nappal törölni kell elektronikusan, automatizáltan történik Érintettek

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott és rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről önkéntes hozzájáruláson alapul Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Leiratkozásig feliratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan

küldés elektronikusan, automatizáltan

leiratkozás elektronikusan vagy papír alapon, manuálisan történik.

Érintettek

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a részvétel lehetővé tétele, az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás minden természetes személy, aki az adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban cél megvalósulásáig, vagy elévülési időben jelentkezés elektronikusan/papír alapon, manuálisan

sorsolás automatizáltan, vagy manuálisan (függően az adott sorsolás típusától

érintettek

 

Rendezvényszervezés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel önkéntes hozzájáruláson alapul, vagy megállapodás, vagy jogos érdek Minden természetes személy, aki rendezvényen vesz részt, rendezvényszervezési szolgáltatást vesz igénybe Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában elévülés időben elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Ajándékutalvánnyal (kuponnal) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

ajándékutalvány/kupon vásárlás lehetővé tétele, valamint beváltása az Adatkezelő szolgáltatásának/termékének megvásárlása esetén, kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás, jogos érdek, megállapodás Minden természetes személy, aki ajándékutalványt/kupont kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Érvényességi időben

beváltás esetén elévülési időben,

bizonylat esetében 5 év

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik Érintettek

 

Ügyfélelégedettség mérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a szolgáltatások, termékek, az Adatkezelő magatartásának minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás Adatkezelő jogos érdeke Minden természetes személy, aki az Adatkezelő minőségbiztosítási folyamatának részeként ügyfélelégedettség mérésben vesz részt Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában Cél megvalósulásáig, panasz esetén 5 évig elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik saját érintetti nyilvántartás

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Adatkezelő marketingje Önkéntes hozzájárulás Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. Érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan manuálisan történik Érintettek

 

Vendégkönyvvel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása, mások tájékoztatása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges panasz miatt önkéntes hozzájárulás, panasz esetén Minden természetes személy, aki véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban. érintett kérésére törlésig, panasz esetén 5 évig (1997. évi CLV. tv. alapján) elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

Jelentkezés és a kiválasztás lehetővé tétele, kapcsolattartás Önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában. hozzájárulásban meghatározott ideig vagy jogos érdek megszűnéséig Elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan Érintettek

 

Alkalmassági vizsgálatokkal (tesztekkel) kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jogviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges szakmai alkalmasság (kompetenciák) felmérése

önkéntes hozzájárulás vagy jogos érdek

Minden természetes személy, aki alkalmassági vizsgálatban vesz részt

Lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

Törlési kérelemig, vagy hozzájárulásban megadott ideig vagy elévülésig

elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan

érintettek

 

Nyelvtudás szint felmérő tesztekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a jelentkező érintett számára konkrét nyelvi csoport meghatározása a legoptimálisabb nyelvtanuláshoz önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki részt vesz a nyelvtudás szint felmérő vizsgálatban lásd részletesen az adatkezelés tájékoztatóban cél megvalósulásáig, vagy érintett kérésére törlésig, vagy amennyiben az érintett meghatározott csoportba kerül, úgy jogos érdek alapján, – későbbi összehasonlítás, nyelvi fejlődés megerősítése miatt – az adatkezelés időtartama a nyelvi képzés időtartamával egyezik meg; elévülési időben elektronikusan, papír alapon, manuálisan érintettek

 

A Fundus Invest Kft. adatfeldolgozóinak, adattovábbítási címzettjeinek nyilvántartása

A Fundus Invest Kft. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló,József Attila u. 5-7. ,  cégjegyzékszám: 09-09-019876, adószám: 22990136-2-09, telefonszám: Tuba tanya: 21/350-0444, 30/300-2988; Villa Cuvée: 21/350-0222, Hotel Délibáb: 21/350-0777, 52/360-366; Mirage Étterem: 52/898-151, e-mail: info@tubatanya.hu, info@villacuvee.hu, info@hoteldelibab.hu, info@mirage-etterem.hu, önállóan képviseli: Czene Éva ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a következőkről:

Adatkezelő kiszervezett könyvizsgáló feladatok ellátásával megbízott adatfeldolgozója:

Név:                                      AUDIT TEAM 2000 KFT. | Pétisné Mészáros Judit
Székhely:                              4026 Debrecen, Péterfia utca 46. Fszt. 1.
Elérhetőségi adatok:             +36 52 410 038

Adatkezelő tárhelyszolgáltatás feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név:                                       MADE BY NARO BT.
Székhely:                               4225 Debrecen, Kiserdő u. 11.
Elérhetőségi adatok:             +36 30 326 6590 | info@naro.hu

Adatkezelő call center szolgáltatás hangrögzítéssel feladatával megbízott adatfeldolgozója:

Név:                                        ARENIM TECHNOLOGIES KFT.
Székhely:                                1117 Budapest, Infópark sétány1.
Elérhetőségi adatok:               +36 1 855 5666 | support@arenimtel.com

 

Hírlevél feliratkozás