Hotel Délibáb Hajdúszoboszló

Év Szállása 2018 - Minőségi Díj III. hely
Legfrissebb hírek

ÁSZF - Adatvédelem

 
 

 


Letölthető dokumentumok

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Tájékoztató

Jogi Nyilatkozat

Panaszkezelési Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat I. sz. melléklet

General Data Protection Regulation
 


I. Adatkezelő
Fundus Invest Kft.
székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 5-7.
cégjegyzékszáma: 09-09-019876
adószám: 229900136-2-09   
telefonszám: +36 52 360 366
e-mail: info(kukac)hoteldelibab.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: 
(a továbbiakban: Szolgáltató
 
A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten tiszteletben tartja a Vendégek személyes adatainak védelmét.

A Szolgáltató kijelenti, hogy az adatvédelmi Tájékoztató a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

 1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény);
 2. a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelvére;
 3. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;
 4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;
 5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.


Jelen Tájékoztató általános tájékoztatást nyújt a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. A Vendégek igényeinek változatosságából adódóan az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, az ilyen eltérésekre a Vendég kérésére kerülhet sor, és annak pontos módjáról a Szolgáltató a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, a Szolgáltató az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást.

Személyes adatot a Szolgáltató kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

 

A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra használja fel, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelés során a Szolgáltató tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Szolgáltató megbízásában, vagy a Szolgáltatóval munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

II. Adatkezelések

II.1. Szállodai szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az egyes alpontokban foglalt kivételekkel a Szolgáltató a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi, és a határidő elteltével törli azokat. 

Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

A hírlevélre való feliratkozásról a Vendég az egyes szolgáltatások igénybevétele során is nyilatkozhat. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelést a II.7. pont tárgyalja.

II.1.1. Szobafoglalás

Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Szolgáltató az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől:

 • megszólítás (nem kötelező mező);
 • keresztnév,
 • vezetéknév;
 • cím (cím, település, irányítószám, ország);
 • e-mailcím;
 • telefonszám(nem kötelező mező) ;
 • mobiltelefonszám;
 • hitelkártya/bankkártya típusa;
 • hitelkártyaszám/bankkártya szám,
 • hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;
 • hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;
 • hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyaSzolgáltató által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok.)


II.1.2. Hotel Délibáb Vendég profil

Az internetes foglalási folyamat során lehetőség van „Hotel Délibáb Vendég profil” létrehozására. A Hotel Délibáb Vendég profil létrehozása által a Vendég felhasználói profilt hoz létre, amivel megkönnyíti a legközelebbi szobafoglalásait, ugyanis a megadott adatok a profilon rögzítésre kerülnek, így a következő alkalommal már rendelkezésre állnak. 

A Hotel Délibáb Vendég profilhoz kapcsolódó adatkezelés során a Szolgáltató a szobafoglaláshoz szükséges adatokat kezeli (ld.: II.1.1. pont).

A Hotel Délibáb Vendég profilt a Vendég az info@hoteldelibab.hu email címre írott kérésére a Szolgáltató törli.

A Hotel Délibáb Vendég profil létrehozása kizárólag akkor sikeres, ha az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatait kezelje.

II.1.3. Bejelentő lap

Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti:

 • családi és utónév,
 • lakcím
 • állampolgárság (kizárólag statisztikai célból, az adott személyre vissza nem vezethetően kezelt adat) 
 • születési hely és idő
 • személyi igazolvány/útlevél száma

Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás:

 • a természetes személyazonosító adatokon kívül, az
 • úti okmány (útlevél) azonosító adata
 • szálláshely címe,
 • szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja
 • vízum, tartózkodási engedély száma,
 • beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is. 
Az EGT tagállamai:

 • az Európai Unió tagállamai,
 • Izland, Liechtenstein, és Norvégia, mint részes tagállam,
 • valamint Svájc, mint azonos jogállású állam.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele. 

A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Szolgáltató a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. 

A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a II. 7. pontban foglaltak az irányadóak. 

II.1.5. Wellness-gyógyászat 

Az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges egészségügyi adatokhoz kizárólag az orvos férhet hozzá. Egészségügyi adatot az érintett gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végző egyéb személy (pl.: asszisztens, masszőr) a kezelést végző orvos utasításának megfelelően, illetve a feladatai ellátásához szükséges mértékben kezelhet.

Az egészségügyi adatok felvétele a gyógykezelés része. A kezelést végző orvos dönti el, hogy a szakmai szabályoknak megfelelően mely egészségügyi adat felvétele szükséges. Az érintett gyógykezelésével összefüggő az egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni. Az adatkezelés célja a kezelés biztonságos és szakszerű biztosítása.

Az egészségügyi adatokat kizárólag a Vendég kérésére lehet továbbítani más orvos, vagy harmadik személy részére, továbbá a Vendég hozzájárulását kell kérni ahhoz, hogy az így rögzített adatokat egy a Vendéget korábban nem kezelő orvos megismerhesse, azzal, hogy a Vendég háziorvosa részére az egészségügyi adatok csak a Vendég kifejezett tiltakozása esetén nem továbbíthatók.

A Szolgáltató és a képviseletében eljáró személy továbbá az adatfeldolgozó a tudomására jutott orvosi titkot köteles megtartani.
A Szolgáltató vagy meghatalmazottja mentesül a titoktartási kötelezettség alól, ha
a) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítására az érintett, illetve törvényes képviselője írásban hozzájárult, az abban foglalt korlátozásokon belül, valamint
b) az egészségügyi és személyazonosító adat továbbítása törvényi kötelezettség.

Az érintett jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

Az ilyen jog az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is megilleti.

Az egészségügyi adatok kezelését a Szolgáltató az Adatvédelmi törvényben és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

II.1.6. Bankkártya adatok

A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat a Szolgáltató csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Szolgáltató szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank (OTP – www.otp.hu) honlapján tájékozódhat.

II.3. Hotel Délibáb ajándékutalvány

Hotel Délibáb ajándékutalvány (a továbbiakban: Ajándékutalvány) vásárlásakor a Vásárló az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:

 • név,
 • számlázási név és cím;

online megrendelés esetén  a Szolgáltató hivatalos weboldalain keresztül:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási név és cím
 • kézbesítési név és cím

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás és az ajándékutalvány kézbesítése. 

Az így kapott személyes adatokat a Szolgáltató a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, és az ilyen határidő elteltével törli azokat.

II.4. Nyereményjáték

A Szolgáltató önállóan, vagy más szerződéses Partnerével együtt esetenként nyereményjátékot szervez egy Szolgáltató által üzemeltetett Hotel Délibáb**** szálloda szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (Hotel Délibáb weboldalon, facebook oldalon) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

 • név;
 • lakcím;
 • telefonszám;
 • e-mail cím.

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Szolgáltató eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (Öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Szolgáltató a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.
A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a Szolgáltató a jelen Tájékoztató II.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

II.5. Vendég kérdőív, értékelő rendszer

A Hotel Délibáb**** szálloda  szolgáltatásairól a Szolgáltatónál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor a Vendég megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • név;
 • látogatás dátuma;
 • szobaszáma;
 • elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám);

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a Szolgáltató által a vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja. 

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Szolgáltató statisztikai célokból is felhasználhatja.

A Vendégkérdőív kitöltésével megadott személyes adatokat a Szolgáltató a panasz kivizsgálását követő 5 (Öt) munkanapon belül törli. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet a Vendég info@hoteldelibab.hu címre eljuttatott kérelmére a Szolgáltató törli. 

II.6. Kamerarendszer

A Szolgáltató által üzemeltetett szálloda területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodától kaphat.

II.7. Hírlevél    

A Szolgáltató hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Szolgáltató az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. Lakcím megadásával az érintett reklámanyag küldéséhez is hozzájárulhat.

A megadott személyes adatokat a Szolgáltató külön listán, a Szolgáltató részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Szolgáltató arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse. 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Szolgáltató legújabb akcióiról.  

A Szolgáltató kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@hoteldelibab.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Fundus Invest Kft. 4200 Hajdúszoboszló, József Attila utca 5-7.  

A Szolgáltató a hírlevél listát ötévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez öt év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül a Szolgáltató törli.

A Szolgáltató azoktól a személyektől, akik egy éven belül nem nyitottak meg egyetlen hírlevelet sem, újból hozzájárulást kér a hírlevél küldéséhez. Amennyiben az érintett nem adott ismételt hozzájárulást a hírlevél küldéséhez, az érintett személyes adatait a hozzájárulást kérő e-mail kézbesítését követő 30. (Harmincadik) napon Tilalmi Listára kell átvezetni.

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

A Szolgáltató postai úton reklám anyagot küldhet az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, azzal, hogy biztosítja a további reklámanyagok letiltását.

II.8. Facebook oldal

A Szolgáltató által üzemeltetett szálloda/éttermek stb. külön-külön is elérhetőek a Facebook közösségi portálon.

Az adatkezelés célja a Hotel Délibáb weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

A Szolgáltató Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Szolgáltató híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

A hírlevélre a II.7.pontban foglaltak érvényesek.

A Facebook alkalmazások és nyereményjátékok használata során az adatkezelés a II. 4. pontban foglaltak szerint zajlik.

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Szolgáltató honlapjára. Az adatkezelés a II.1. pontban foglaltak szerint folyik. 

A Szolgáltató Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről/szállodáról/éttermekről stb. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Szolgáltató mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

II.9. Weboldal látogatási adatok

II.9.1. Hivatkozások és linkek
A Szolgáltató weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Szolgáltatónak nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját, illetve adatvédelmi nyilatkozatát mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
TÉLI WELLNESS - 3 ÉJ
 
EGY ÉJSZAKÁS KALAND | 1 ÉJ
 
FELÜDÍTŐ M | 2 ÉJ
 

Téli Wellness ajánlatunk - 3 éjszakás kikapcsolódás verhetetlen áron Hajdúszoboszlón!
 
 
 12 000 Ft / fő/ éj ártól ~ 3 éj


 

 
Érvényes:   2019-12-01
  2020-02-29
 


 

 
 

Nincs ideje még egy hétvégi kikapcsolódásra sem? Akkor 1 éjszakás ajánlatunk pont Önnek szól!


 16 000 Ft / fő/ éj ártól ~ 1 éj


 

 
Érvényes:   2019-04-01
  2020-03-31
 

 

 
 

Felüdítő ajánlatunk minden évszakban 2 éjszakára, 3 000 Ft/ fő értékű masszázs kuponnal!
 
 15 500 Ft / fő/ éj ártól ~ 2 éj


 

 
Érvényes:   2019-10-01
  2020-03-31
 


 

   
         
 
 
 
DELUXE CSOMAG | 2 ÉJSZAKA
 
GYÓGYÍTÓ PIHENÉS - 4 ÉJ
 
NYUGDÍJAS CSOMAG | 3 ÉJ
 

Legyen szó romantikus kikapcsolódásról vagy egy kis hétköznapi luxusról csomagunkban mindent megtalál!
 22 500 Ft / fő/ éj ártól ~ 2 éj


 

 
Érvényes:   2019-04-01
  2020-03-31
 


 

 
 

Gyógyító & Pihentető ajánlatunk 4 éjszakára,  NAEK (volt OEP) által támogatott kezeléscsomaggal!
 
 15 500 Ft / fő/ éj ártól ~ 4 éj
     


 

 
Érvényes:   2019-04-01
  2020-03-31
 


 

 
 

Nyugdíjas csomagajánlat 3 éjszakára, 55 év feletti Vendégeinknek masszázzsal és szendviccsel!
 
 
 14 900 Ft / fő/ éj ártól ~ 3 éj
     


 

 
Érvényes:   2019-04-01
  2020-03-31
 


 

   
         
 
 
 
  2011 © hoteldelibab.hu Készítette: Made by Naro